Thông tin gửi nhận của
Tổng số gửi đi: 15.766 | Tổng số nhận về: 221.265
  Thống kê tổng số: 234 đơn vị đến ngày: 19/01/2021

[Replication or Save Conflict]
STTTên đơn vị GửiNhậnTổng số
1  Sở Tài chính4821385614338
2  Sở Kế hoạch và Đầu tư7171119311910
3  Sở Tài nguyên và Môi trường1090991311003
4  UBND tỉnh Hưng Yên3383729910682
6  Sở Nội vụ76991269895
7  Sở Xây dựng49471317625
8  Kho Bạc nhà nước tỉnh Hưng Yên066786678
9  Sở Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn52058036323
10  Sở Công thương58648835469
11  Sở Giáo dục và Đào tạo57740304607
12  Sở Giao thông vận tải38340994482
13  Sở Lao động thương binh xã hội21639724188
14  Sở Y tế22239594181
15  Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch27534413716
16  Sở Tư pháp28334333716
17  Sở Khoa học và Công nghệ25133913642
18  Sở Thông tin và Truyền thông24833173565
19  Công an tỉnh Hưng Yên030203020
20  Đài phát thanh truyền hình5726022659
21  Ban quản lý các khu công nghiệp30123352636
22  Văn phòng UBND tỉnh025412541
23  Thanh tra tỉnh25618562112
24  Văn phòng HĐND tỉnh12919802109
25  Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hưng Yên020212021
26  Ban Quản lý khu đại học Phố Hiến1315361549
27  Cục Thuế tỉnh Hưng Yên014811481
28  Bảo hiểm xã hội tỉnh Hưng Yên013791379
29  Thanh tra tỉnh Hưng Yên010451045
30  UBND phường Hiến Nam010221022